Chlorparaffiner

Reglen omfatter de såkaldte kortkædede chlorparaffiner (C10-Cchloralkaner). Chlorparaffiner er en stofgruppe, der anvendes bl. Undersøgelsen er baseret på indhentning .

Bilag V) Affaldsfraktion: SCCP har været . Miljøstyrelsen har indsamlet data fra 5undersøgelser af kort-, mellem- og langkædede chlorparaffiner (SCCP, MCCP hhv. LCCP) i . Leather – Determination of chlorinated hydrocarbons in leather – Chromatographic method for . De chloralkaner, alkylchlorider eller chlorparaffiner er en del af familien af ​​halogenalkaner.

Disse er alkaner med et eller flere . Analyseresultater for sediment. De såkaldte chlorparaffiner, CP, er en stofgruppe, der anvendes bl. Brugen skal begrænses, da stofferne . TBBPA (Tetrabromobisphenol A) og HBCD (hexabrom cyklododecan) samt chlorparaffiner med . Dansk-engelsk oversættelse af visse korte chlorparaffiner (alkaner, c10-c1 chlor) og oversættelseseksempler fra tekniske dokumentationer.

Den norske undersøgelse viser blandt andet, at der er brugt fugeskum, som indeholder mellemkædede chlorparaffiner, der er under . De kortkædede chlorparaffiner er på REACH-forordningens kandidatliste over sær- ligt problematiske stoffer. De er underlagt visse anvendelsesbegrænsninger, .

Har mange af de samme karakteristika som PCB men er. I håndtaget på to af klapvognene fandt vi chlorparaffiner. Det var igen hos Chicco Urban, at der var problemer med kemien, samt hos vognen . Hvis der er mistanke om at der kan være farlige materialer og stoffer, f. PCB (Polychlorerede Biphenyler) i bygninger, som skal . Herefter udarbejdes en rapport med . Visse korte chlorparaffiner (SCCP) (alkaner, C10-C1 chlor).

Uge 50: Den ekstra analyse er færdig og vi har modtaget den endelige miljørapport, der viste et højt niveau at chlorparaffiner. Vinduerne skal derfor håndteres . Rotterdamkonventionens bilag III, nemlig carbofuran, carbosulfan, chrysotilasbest, korte chlorparaffiner, alle tributyltinforbindelser, trichlorfon, . Grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald.