Håndtering af farligt affald

Vi har den viden og de tilladelser, der kræves for at hjælpe med effektiv og sikker håndtering af al slags farligt affald. Ved hjælp af kurser, analyser og korrekt . Du skal skaffe dig af med dit farlige affal så det ikke skader miljøet.

Vi håndtere alle typer af farligt affald. Farligt affald håndteres af SMOKA, og på smoka. Håndtering af farligt affald for både erhverv og private blev 1. REGULATIVER FOR INDSAMLING, HÅNDTERING.

OG BORTSKAFFELSE AF FARLIGT AFFALD. FINANSIERING AF ORDNINGER FOR FARLIGT. Almindelige forbrændingsanlæg kan kun håndtere almindeligt restaffald fra . Sortering af miljøfarligt affal deklarering, mærkning, bortskaffelse.

Kurset omhandler teoretisk og praktisk håndtering af miljøfarligt affald. Fortum tilbyder bæredygtige og brugsklare løsninger til behandling af farligt affald ved at producere ren energi og sørge for en sikker endelig bortskaffelse. Jensen har vi over års erfaring med sortering, håndtering og transport af farligt affald. AFLD har en række muligheder og tilbud til virksomheder, der angår afhentning, håndtering og bortskaffelse af farligt affald.

Regler om, hvordan PCB-holdigt affald skal håndteres, er overordnet set.

Vi tilbyder egnede beholdere til alle former for anvendelse. Krav om UN-godkendt emballage . Forskriften skal sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af farligt affald og. Undtaget er oplag af farligt affal olieprodukter og kemikalier, som er . Reglerne for indsamling og håndtering af farligt affald er reguleret i . Du har selv ansvar for, at farligt affald ikke havner de forkerte steder.

Kommunen vejleder om håndteringen af affaldet, og hvordan du kan skaffe dig af med det. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske byggebranche er bedst til at genanvende affald .