Højde i skel

Der gælder dog visse begrænsninger for størrelse, længde, højde, . Fx må et udhus, der ligger meter fra skel, være i . I sommerhusområder er der andre regler.

Opføres bygningen nærmere skel mod nabo, vej og sti end m,. En ejendomsmægler mente dog ikke at det var . Opfører du en småbygning mod skel eller tættere på skel end meter må højden ikke . Den maximale højde er meter + den afstand hegnet står fra skellet.

Og det er dette som jeg ønsker at vide en masse mere omkring, mht. Hvor højt og hvor tæt på skel må man bygge? Bygningens højde må som udgangspunkt ikke overstige meter. En lokalplan kan dog angive en anden højde). Mod sti og skel mod nabo kræves en afstand . Gælder der særlige regler for de grene, der rager ind over skel?

Findes der en folder eller pjece med information om træers højde m. Afstanden fra dit hus til skellet ind til naboen eller til en vej eller sti er afgørende for, hvor højt dit. Så planter du fx en høj busk to meter fra skellet, er det ikke omfattet af hegnsloven, og du bestemmer selv højde og udseende.

Hvis ikke du og din nabo kan blive enige om hækkens højde, må du gå rettens vej. Ved tilbygning eller bygning af skur, skal der være meter til skel. Desuden må højden fra bunden til kippen højst være meter fra det . Kort fortalt betyder det, at bygningens højde ikke må overstige. Der er lagt knækfliser på min side af skellet for at lave en støttemur til.

En hæk`s højde måles ALTI fra jordhøjden hvor hækken er plantet, . Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et. ET TRÆS HØJDE bør ikke blive mere end skelhækkens højde, m, plus . Blandt andet bygningens højde, afstand til skel og det samlede boligareal. Bebyggelsesprocenten bestem- mer, hvor meget der må bygges.